پیشبینی هوای گلبهار

ساعت ۰۷:۳۰ :
دما 7.08℃
سرعت باد: 3.5 m/s
باران خفیفساعت ۱۰:۳۰ :
دما 6.82℃
سرعت باد: 1.92 m/s
باران خفیفساعت ۱۳:۳۰ :
دما 6.73℃
سرعت باد: 1.53 m/s
باران خفیفساعت ۱۶:۳۰ :
دما 7.88℃
سرعت باد: 2.1 m/s
هوای ابریساعت ۱۹:۳۰ :
دما 8.06℃
سرعت باد: 2.7 m/s
باران خفیفساعت ۲۲:۳۰ :
دما 7.93℃
سرعت باد: 2.5 m/s
باران خفیف
ساعت ۰۱:۳۰ :
دما 7.81℃
سرعت باد: 1.29 m/s
باران خفیفساعت ۰۴:۳۰ :
دما 7.14℃
سرعت باد: 0.6 m/s
باران خفیفساعت ۰۷:۳۰ :
دما 7.83℃
سرعت باد: 0.42 m/s
ابرهای پراکندهساعت ۱۰:۳۰ :
دما 11.57℃
سرعت باد: 1.75 m/s
ابریساعت ۱۳:۳۰ :
دما 14.88℃
سرعت باد: 2.42 m/s
آسمان صافساعت ۱۶:۳۰ :
دما 16.25℃
سرعت باد: 1.02 m/s
ابریساعت ۱۹:۳۰ :
دما 14.66℃
سرعت باد: 3.61 m/s
آسمان صافساعت ۲۲:۳۰ :
دما 11.73℃
سرعت باد: 5.84 m/s
آسمان صاف
ساعت ۰۱:۳۰ :
دما 10.13℃
سرعت باد: 3.37 m/s
آسمان صافساعت ۰۴:۳۰ :
دما 8.95℃
سرعت باد: 1.24 m/s
ابرهای پراکندهساعت ۰۷:۳۰ :
دما 10.19℃
سرعت باد: 2.16 m/s
ابرهای پراکندهساعت ۱۰:۳۰ :
دما 13.8℃
سرعت باد: 4.26 m/s
ابرهای شکستهساعت ۱۳:۳۰ :
دما 16.69℃
سرعت باد: 5.05 m/s
هوای ابریساعت ۱۶:۳۰ :
دما 17.84℃
سرعت باد: 5.31 m/s
هوای ابریساعت ۱۹:۳۰ :
دما 14.57℃
سرعت باد: 7.91 m/s
هوای ابریساعت ۲۲:۳۰ :
دما 12.87℃
سرعت باد: 7.75 m/s
هوای ابری
ساعت ۰۱:۳۰ :
دما 11.38℃
سرعت باد: 4.88 m/s
هوای ابریساعت ۰۴:۳۰ :
دما 10℃
سرعت باد: 3.69 m/s
هوای ابریساعت ۰۷:۳۰ :
دما 11.23℃
سرعت باد: 3.69 m/s
هوای ابریساعت ۱۰:۳۰ :
دما 14.46℃
سرعت باد: 5.42 m/s
هوای ابریساعت ۱۳:۳۰ :
دما 17.39℃
سرعت باد: 6.84 m/s
هوای ابریساعت ۱۶:۳۰ :
دما 17.52℃
سرعت باد: 8.64 m/s
هوای ابریساعت ۱۹:۳۰ :
دما 14.54℃
سرعت باد: 4.84 m/s
هوای ابریساعت ۲۲:۳۰ :
دما 13.29℃
سرعت باد: 1.95 m/s
هوای ابری
ساعت ۰۱:۳۰ :
دما 12.31℃
سرعت باد: 1.1 m/s
هوای ابریساعت ۰۴:۳۰ :
دما 11.65℃
سرعت باد: 2.21 m/s
هوای ابریساعت ۰۷:۳۰ :
دما 12.34℃
سرعت باد: 2.44 m/s
هوای ابریساعت ۱۰:۳۰ :
دما 16.45℃
سرعت باد: 1.85 m/s
هوای ابریساعت ۱۳:۳۰ :
دما 19.59℃
سرعت باد: 1.05 m/s
هوای ابریساعت ۱۶:۳۰ :
دما 20.76℃
سرعت باد: 2.72 m/s
هوای ابریساعت ۱۹:۳۰ :
دما 16.53℃
سرعت باد: 3.48 m/s
ابرهای شکستهساعت ۲۲:۳۰ :
دما 14.27℃
سرعت باد: 0.75 m/s
ابرهای پراکنده
ساعت ۰۱:۳۰ :
دما 12.81℃
سرعت باد: 2.88 m/s
ابرهای پراکندهساعت ۰۴:۳۰ :
دما 11.99℃
سرعت باد: 2.87 m/s
ابری